haivv

Vũ Văn Hải
Địa điểm
Hà Nội

Chữ ký

Vũ Văn Hải Netcom Co., Ltd.65 Xa Dan, Dong Da, Ha Noi
Tel: 84-4-5737747 Mobi: 0903-22-32-42
mail: vanhai@netcom.com.vn
Website: www.netcom.vn; www.planet.com.vn
Top