NguyenO2s

Nhiều chuyện

Computer
Địa điểm
Kế chị Hằng
Occupation
Cá biết bơi

Chữ ký

Trân Thành Nguyên: 0918113726
mail: mr.ttnguyen@gmail.com
Phó thường dân như tui thì biết ký cái gì? :p
Top