Recent Content by Robertfarber

  1. Robertfarber

    CÔNG NGHỆ Cần trợ giúp trên Google Drive

    Cuối cùng, tôi tìm thấy bài viết này bằng cách tìm kiếm trên Google. Vấn đề được giải quyết sau khi áp dụng một giải pháp được đề cập ở đó. Tôi đã đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản khỏi Google Drive và đăng nhập lại bằng một tài khoản. Giờ đây, tôi có thể phát video từ Google Drive mà không...
  2. Robertfarber

    CÔNG NGHỆ Cần trợ giúp trên Google Drive

    Hello everyone. First of all, I want to say that I am new to this forum. Guys, I can't stream videos from Google Drive? It's just "Oops! There was a problem playing this video ”error display. I don't know why this happened and how to fix it. Any suggestions will be appreciated.
Top