toanymail

Chữ ký

Sống, chiến đấu, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
CHÍ - CÔNG - VÔ - TƯ
YM: trantoan0506
Top