Tong Hop

Chữ ký

Gặp thời thế, thế thời phải thế

TRƯỜNG SA & HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM !
Top