bảo hộ lao động

  1. levandat2098

    [TOÀN QUỐC] Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động:

    Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động: 1.Đối với người sử dụng lao động: a/Trách nhiệm: -Hàng năm phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động. -Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và các chế độ khác về an toàn, vệ sinh...
Top