cân điện tử

  1. globalvision

    [TOÀN QUỐC] Có những loại cân điện tử nào?

    Hầu như tất cả mọi người đã ở trên một cân điện tử; một số người kiểm tra cân nặng hàng ngày vì mục đích sức khỏe hoặc thể thao, trong khi những người khác sử dụng nhiều thiết bị cân điện tử tại siêu thị, trong công việc hoặc là một phần của giáo dục khoa học toàn diện. Nhưng đó chỉ là một số...
Top