chỉnh sửa

  1. admin

    Điều chỉnh lại nội quy ĐẤU GIÁ tại HHVN

    Sau một thời gian dài hoạt động, nội quy đấu giá của HHVN cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Lần điều chỉnh này chủ yếu tập trung vào các nội dung: - Công nhận thông tin chữ ký làm thông tin liên hệ. Nhưng thành viên cần thay đổi lại thông tin theo yêu cầu: đầy đủ 03 thành phần. -...
Top