công bố sản phẩm là gì

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Công bố sản phẩm là gì? Hồ sơ công bố sản phẩm gồm những gì?

    Công bố sản phẩm là gì? Hiện này chưa có một văn bản cụ thể nào nêu khái niệm công bố sản phẩm là gì? nhưng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn chính xác như sau: Công bố sản phẩm là việc doanh nghiệp cần phải khai báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết về chất lượng sản phẩm (sản phẩm sản...
Top