công bố sản phẩm

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Đối tượng áp dụng hồ sơ tự công bố thực phẩm

    Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm không phải áp dụng cho tất cả các đối tượng thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể. Theo Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, cá cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần làm hồ sơ tự công bố...
Top