công bố sản phẩm

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Đối tượng áp dụng hồ sơ tự công bố thực phẩm

    Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm không phải áp dụng cho tất cả các đối tượng thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh mà chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể. Theo Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, cá cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần làm hồ sơ tự công bố...
  2. H

    [TOÀN QUỐC] Công bố sản phẩm là gì? Hồ sơ công bố sản phẩm gồm những gì?

    Công bố sản phẩm là gì? Hiện này chưa có một văn bản cụ thể nào nêu khái niệm công bố sản phẩm là gì? nhưng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn chính xác như sau: Công bố sản phẩm là việc doanh nghiệp cần phải khai báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết về chất lượng sản phẩm (sản phẩm sản...
Top