dich vu ke toan thue

  1. G

    [DỊCH VỤ] Kế toán mở trong nguyên tắc nợ và có

    Kế toán mở trong nguyên tắc nợ và có 1. Mở rộng nguyên tắc ghi Nợ và Có: Doanh thu và chi phí Như chúng ta đã lưu ý, doanh thu làm tăng nguồn vốn kết quả từ cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Chi phí làm giảm nguồn vốn kết quả từ sử dụng tài sản hoặc gia tăng nợ phải trả trong hoạt...
  2. G

    [DỊCH VỤ] Tìm hiểu yếu tố con người trong dự toán

    Tìm hiểu yếu tố con người trong dự toán Sự thành công của một chương trình dự toán còn phụ thuộc vào mức độ mà ban quản lý cấp cao chấp nhận các chương trình dự toán là một phần quan trọng của các hoạt động của công ty và cách thức mà ban quản lý cấp cao sử dụng dữ liệu dự toán. Nếu một chương...