google home speaker

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Trợ lí ảo Google Assistant sẽ không cần đến từ Hey và OK nữa

    Từ trước tới nay, mỗi khi chúng ta muốn dùng đến trợ lí ảo Google Assistant thì chúng ta bắt buộc phải gọi nó lên bằng câu lệnh OK Google hoặc Hey Google. Bây giờ thì điều đó đã không còn đúng nữa rồi vì Google đã giản lược từ Hey và OK. Đúng như lời họ đã hứa tại hội nghị I/O vừa qua, Google đã...
Top