mozilla

  1. HaThienKiemVu

    Cài đặt extension trên Firefox, Chrome

    Thi thoảng bạn cũng sẽ cần phải cài đến những extension không chính thức ngoài Chrome Web Store và Firefox Add-on Gallery chứ nhỉ. Đơn giản là vì các addon và extension trên 2 kho này không đủ đáp ứng các nhu cầu của bạn… Tuy nhiên việc này yêu cầu những người có kinh nghiệm và nắm chắc mọi...