quý ông

  1. P

    Một gentleman thực thụ phải như thế nào

    Thật khó để có thể định nghĩa được từ “gentleman”, và trong phạm vi bài viết này, tôi xin được phép giữ nguyên từ gentleman chứ không dịch sang tiếng Việt vì tôi cảm thấy gần như không có từ tiếng Việt nào có thể dịch chính xác được từ này. Hầu như tất cả các từ điển đều dịch từ gentleman là...