tuong quan tu tai bo tat da dep

  1. nghethuatda

    [TOÀN QUỐC] Bán tượng quán tự tại bồ tát đá đẹp

    Quán tự tại có nghĩa là thấy cái Tự Tại, thấy Thực Tại, thấy Chân Lý, thấy Đạo. Quán Tự Tại Bồ Tát đạt đến Tánh thấy còn được gọi là Tự Tánh. Quán là chiếu soi, Tự Tại là bất động, tịch diệt. Quán Tự Tại là thường tịnh mà thường chiếu, vừa thường tịnh lặng ( Định) vừa thường sang soi (Huệ)...
Top