xốp cách nhiệt

  1. S

    [TOÀN QUỐC] Bán Xốp Hơi, Màng Xốp Hơi

    Xốp hơi hiện nay còn có nhiều tên gọi cách gọi khác nhau như dựa vào công dụng của sản phẩm này mà người ta gọi là màng giảm chấn, màng xốp bóp nổ hoặc dựa vào đặc điểm để gọi tên Xốp Bóng Khí, trên thị trường sản phẩm tồn tại với tên thông dụng là Xốp Hơi,màng xốp bóp nổ. Đặc Tính Của Màng...