có ai có chương trình tra đồ thị Smith cho điện thoại kô nhỉ ?

Các thớt khác của vidspider
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
flyupsky HANDHELD CAFÉ 3