Disable iTunes iPhone backup ?

HPHPHP

HHVN - DỰ BỊ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
thoát iTunes và dùng lệnh

Với Mac- dùng \Application\Utilities\Terminal.app
defaults write com.apple.iTunes AutomaticDeviceBackupsDisabled -bool true

Với Win- dùng Start/Run
%CommonProgramFiles%\Apple\Mobile Device Support\bin\defaults.exe write com.apple.iTunes AutomaticDeviceBackupsDisabled -bool true
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top