Dư liệu từ điển Lingvo

dtnni

"CHIÊN DA"
THÀNH VIÊN DANH DỰ
Kin Kin có data dictionary Nga <> Viet đó bạn. Nhưng chỉ khoảng hơn 30000 từ thôi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top