F1: đổi PIN & PIN2

dechequan

GÂY DỰNG
Anh em chỉ giúp, mình muốn đổi PIN & PIN 2 --> có cách nào cưỡng chế được ko nhỉ. Thank you.
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Anh em chỉ giúp, mình muốn đổi PIN & PIN 2 --> có cách nào cưỡng chế được ko nhỉ. Thank you.

Bạn nói rõ hoơ xem nào. Đổi PIN của SIM à? SIM có PIN mặc định, bạn cứ việc nhập PIN đó rồi đổi sang PIN mới là OK
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top