Helmi's ROM 2k5 AKU 3.5 Vanilla...!

thanhlongmps

TÁO THỐI
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng một 2007 lúc 09:08
#1
Trong thời gian chờ đợi bác Mobile ra bản ROM mới, mời các bác vọc tiếp bản ROM tiếp theo của Helmi.
Link tải:
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.VanillaVersion.rar
Để tiện cho những bác đang lăn tăn giữa dùng ROM của Xplode hay của Helmi, tôi mạn phép thông báo Helmi đã kiểm tra bản ROM của Xplode và phát hiện ra nhiều lỗi, đặc biệt là một số xung đột từ bản ROM gốc nên ảnh hưởng đến tương tác của máy.
Xin trích chép:
Ram Address: 01650000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01651000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01652000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01653000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01654000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01655000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01656000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01657000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01658000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01659000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165A000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165B000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165C000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01660000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01661000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01662000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01663000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01664000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01665000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01666000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01760000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01761000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01762000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01763000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01764000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01765000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 015B0000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B1000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B2000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B3000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B4000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B5000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B6000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 01550000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01551000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01552000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01553000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01554000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 015A0000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A1000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A2000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A3000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A4000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A5000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A6000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A7000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A8000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A9000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 01770000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01771000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01772000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01773000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01774000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01775000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 02220000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02221000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02222000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02223000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02224000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02225000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02226000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 01740000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01741000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01742000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01743000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01744000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01745000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01746000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01747000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01748000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01749000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174A000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174B000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174C000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174D000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174E000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174F000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01750000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01751000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01752000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01753000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01754000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01755000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01756000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01757000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01610000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01611000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01612000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01613000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01614000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01670000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01671000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01672000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01673000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01674000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01675000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
 
2 Tháng một 2007 lúc 12:35
#2
Trong thời gian chờ đợi bác Mobile ra bản ROM mới, mời các bác vọc tiếp bản ROM tiếp theo của Helmi.
Link tải:
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.VanillaVersion.rar
Để tiện cho những bác đang lăn tăn giữa dùng ROM của Xplode hay của Helmi, tôi mạn phép thông báo Helmi đã kiểm tra bản ROM của Xplode và phát hiện ra nhiều lỗi, đặc biệt là một số xung đột từ bản ROM gốc nên ảnh hưởng đến tương tác của máy.
Xin trích chép:
Ram Address: 01650000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01651000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01652000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01653000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01654000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01655000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01656000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01657000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01658000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01659000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165A000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165B000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165C000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01660000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01661000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01662000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01663000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01664000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01665000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01666000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01760000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01761000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01762000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01763000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01764000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01765000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 015B0000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B1000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B2000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B3000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B4000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B5000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B6000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 01550000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01551000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01552000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01553000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01554000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 015A0000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A1000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A2000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A3000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A4000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A5000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A6000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A7000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A8000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A9000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 01770000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01771000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01772000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01773000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01774000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01775000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 02220000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02221000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02222000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02223000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02224000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02225000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02226000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 01740000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01741000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01742000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01743000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01744000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01745000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01746000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01747000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01748000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01749000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174A000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174B000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174C000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174D000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174E000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174F000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01750000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01751000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01752000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01753000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01754000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01755000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01756000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01757000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01610000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01611000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01612000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01613000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01614000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01670000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01671000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01672000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01673000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01674000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01675000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'


VẬy là không nên dùng bản nầy phải không nhỉ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Google đang triển khai bản cập nhật liên quan đến việc vuốt từ bên trái và nhấn vào tùy chọn Messages để mở ra một số khả năng mới.

Theo đó, thay vì phải thực hiện một cuộc gọi đến cửa hàng kiểm tra và xem liệu ở đó có ...
Lazada Vietnam Master card on Monday