Helmi's ROM 2k5 AKU 3.5 Vanilla...!

thanhlongmps

TÁO THỐI
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Trong thời gian chờ đợi bác Mobile ra bản ROM mới, mời các bác vọc tiếp bản ROM tiếp theo của Helmi.
Link tải:
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.VanillaVersion.rar
Để tiện cho những bác đang lăn tăn giữa dùng ROM của Xplode hay của Helmi, tôi mạn phép thông báo Helmi đã kiểm tra bản ROM của Xplode và phát hiện ra nhiều lỗi, đặc biệt là một số xung đột từ bản ROM gốc nên ảnh hưởng đến tương tác của máy.
Xin trích chép:
Ram Address: 01650000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01651000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01652000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01653000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01654000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01655000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01656000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01657000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01658000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01659000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165A000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165B000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165C000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01660000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01661000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01662000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01663000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01664000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01665000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01666000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01760000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01761000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01762000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01763000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01764000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01765000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 015B0000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B1000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B2000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B3000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B4000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B5000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B6000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 01550000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01551000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01552000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01553000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01554000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 015A0000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A1000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A2000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A3000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A4000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A5000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A6000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A7000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A8000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A9000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 01770000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01771000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01772000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01773000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01774000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01775000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 02220000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02221000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02222000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02223000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02224000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02225000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02226000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 01740000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01741000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01742000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01743000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01744000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01745000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01746000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01747000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01748000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01749000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174A000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174B000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174C000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174D000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174E000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174F000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01750000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01751000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01752000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01753000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01754000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01755000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01756000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01757000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01610000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01611000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01612000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01613000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01614000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01670000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01671000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01672000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01673000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01674000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01675000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
 
#2
Trong thời gian chờ đợi bác Mobile ra bản ROM mới, mời các bác vọc tiếp bản ROM tiếp theo của Helmi.
Link tải:
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.VanillaVersion.rar
Để tiện cho những bác đang lăn tăn giữa dùng ROM của Xplode hay của Helmi, tôi mạn phép thông báo Helmi đã kiểm tra bản ROM của Xplode và phát hiện ra nhiều lỗi, đặc biệt là một số xung đột từ bản ROM gốc nên ảnh hưởng đến tương tác của máy.
Xin trích chép:
Ram Address: 01650000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01651000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01652000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01653000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01654000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01655000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01656000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01657000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01658000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01659000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165A000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165B000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 0165C000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'atcmdint.dll'
Ram Address: 01660000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01661000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01662000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01663000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01664000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01665000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01666000 (ddi_d3d.dll) overlapps 'bthasplugin.dll'
Ram Address: 01760000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01761000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01762000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01763000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01764000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 01765000 (rdpdr.dll) overlapps 'irsir.dll'
Ram Address: 015B0000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B1000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B2000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B3000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B4000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B5000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 015B6000 (simtkit.dll) overlapps 'sbc.dll'
Ram Address: 01550000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01551000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01552000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01553000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 01554000 (sio950.dll) overlapps 'D3DMXSc50PB.dll'
Ram Address: 015A0000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A1000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A2000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A3000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A4000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A5000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A6000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A7000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A8000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 015A9000 (sms_providers.dll) overlapps 'hidparse.dll'
Ram Address: 01770000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01771000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01772000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01773000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01774000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 01775000 (touch.dll) overlapps 'rdpapi.dll'
Ram Address: 02220000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02221000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02222000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02223000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02224000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02225000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 02226000 (tpcutil.dll) overlapps 'configmanager2.dll'
Ram Address: 01740000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01741000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01742000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01743000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01744000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01745000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01746000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01747000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01748000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01749000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174A000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174B000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174C000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174D000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174E000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 0174F000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01750000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01751000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01752000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01753000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01754000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01755000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01756000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01757000 (tsctrc.dll) overlapps 'btd.dll'
Ram Address: 01610000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01611000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01612000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01613000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01614000 (wavedev.dll) overlapps 'Avrcp_MPplugin.dll'
Ram Address: 01670000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01671000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01672000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01673000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01674000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'
Ram Address: 01675000 (wcestreambt.dll) overlapps 'ddi_d3d.dll'


VẬy là không nên dùng bản nầy phải không nhỉ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nằm trong top những thương hiệu sản xuất nước hoa nổi tiếng trên toàn thế giới, nước hoa chờ neo ( chanel) luôn được xem như là một dòng sản phẩm đặc sắc và nổi bật nhất. Bên trong các sả ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top