HOT OS 4.5.0.182 chính thức cho 8100 - 8300

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Software For BlackBerry® Curve (TM) 8300 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8300M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 89.91MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (EastAsia)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8300EastAsia_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.18 2_AT_amp_T.exe
* File size: 86.85MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download SoftwareSoftware For BlackBerry® Pearl (TM) 8100 smartphone

BlackBerry Handheld Software v4.5.0.306 (Multilanguage)

Package Version: 4.5.0.306
Consisting of:

* Applications: 4.5.0.182
* Software Platform: 2.7.0.106
* File name: 8100M_PBr4.5.0_rel306_PL2.7.0.106_A4.5.0.182_AT_am p_T.exe
* File size: 93.13MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software


p/s: sẽ có link nhanh cho các bác sau ít phút nữa.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top