Ipod-history

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Topic này sẽ giới thiệu những người sử dụng ipod biết các đời ipod từ khi nó mới xuất hiện cho đến nay.

1. Ipod đời đâu tiên: được gọi chung là IPOD 10/2001

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 90 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 160x128

Storage
Hard Drive: 5/10/20 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-5

Input/Output
Firewire: 1
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: Dulcimer
Gestalt ID: 0
Dimensions: 4.02" H x 2.43" W x 0.78" D
Weight: 0.41 lbs.
Minimum OS: iPod OS 1.0
Maximum OS: iPod OS 1.5
Introduced: October 2001
Terminated: April 2003
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#2
2. Ipod Dock Connector 8/2003

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 90 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 160x128

Storage
Hard Drive: 10/15/20/30/40 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-5

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: P97
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.62" D
Weight: 0.35 lbs.
Minimum OS: iPod OS 2.0
Maximum OS: iPod OS 2.3

Introduced: April 2003
Terminated: July 2004
The 30 and 40 GB models were 0.73" deep and weight 0.39 lbs.
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#3
3. Ipod mini 1/2004

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: 1.67" backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 138x110

Storage
Hard Drive: 4 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 3.6" H x 2.0" W x 0.5" D
Weight: 0.225 lbs.
Minimum OS: iPod mini OS 1.0
Maximum OS: iPod mini OS 1.4.1

Introduced: January 2004
Terminated: February 2005
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#4
4. Ipod Click Wheel 7/2004

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 160x128

Storage
Hard Drive: 20/40 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.57" D
Weight: 0.35 lbs.
Minimum OS: iPod OS 3.0
Maximum OS: iPod OS 3.1.1

Introduced: July 2004
Terminated: June 2005
the 40 GB model was 0.69" deep and weighed 0.39 lbs.
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#5
5. Ipod U2 (Special Edition) 10/2004

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 160x128

Storage
Hard Drive: 20 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.57" D
Weight: 0.35 lbs.
Minimum OS: iPod OS 3.0
Maximum OS: iPod OS 3.1.1

Introduced: October 2004
Terminated: June 2005
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#6
6. Ipod photo 10/2004

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: 2" backlit LCD
Max Resolution: 16-bit 220x176
Video Out: composite (via audio port), s-video (via Dock Connector)

Storage
Hard Drive: 30/40/60 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.75" D
Weight: 0.40 lbs.
Minimum OS: iPod Color OS 1.0
Maximum OS: iPod color OS 1.2.1

Introduced: October 2004
Terminated: June 2005
The 30 GB model was 0.63" deep and weighed 0.37 lbs.
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#7
7. Ipod Shuffle 1/2005

CPU
CPU: SigmaTel D-Major STMP3550
CPU Speed: 75 MHz
ROM: ?
Onboard RAM: ?
RAM slots: 0
Maximum RAM: ?

Storage
Flash Drive: 512 MB/1.0 GB

Input/Output
USB: 2.0
Audio Out: stereo 16 bit mini

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 3.3" H x .98" W x .33" D
Weight: 0.05 lbs.
Minimum OS: iPod shuffle OS 1.0
Maximum OS: iPod shuffle OS 1.1.3

Introduced: January 2005
Terminated: September 2006
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#8
8. Ipod mini (2nd gen) 2/2005

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: 1.67" backlit LCD
Max Resolution: 1-bit 138x110

Storage
Hard Drive: 4/6 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 3.6" H x 2.0" W x 0.5" D
Weight: 0.225 lbs.
Minimum OS: iPod mini OS 1.0
Maximum OS: iPod mini OS 1.4.1

Introduced: February 2005
Terminated: September 2005
Khác ipod 1st gen là có thêm ipod dung lượng 6g.
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#9
9. Ipod (Color U2 SE) 6/2005

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: 2" backlit LCD
Max Resolution: 16-bit 220x176
Video Out: composite (via audio port), s-video (via Dock Connector)

Storage
Hard Drive: 20 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.63" D
Weight: 0.37 lbs.
Minimum OS: iPod color OS 1.1
Maximum OS: iPod color OS 1.2.1

Introduced: June 2005
Terminated: October 2005
 

ti-pha

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#10
10. Ipod (Color) 6/2005

CPU
CPU: ARM7TDMI
CPU Speed: dual 80 MHz embedded
Data Path: 32 bit
ROM: 32 MB
Onboard RAM: 32 MB
RAM slots: 0
Maximum RAM: 32 MB

Video
Screen: 2" backlit LCD
Max Resolution: 16-bit 220x176
Video Out: composite (via audio port), s-video (via Dock Connector)

Storage
Hard Drive: 20/60 GB 4200 RPM
ATA Bus: ATA-66

Input/Output
USB: via Dock Connector
Firewire: via Dock Connector
Audio Out: stereo 16 bit mini
Speaker: clicker

Miscellaneous
Codename: ?
Dimensions: 4.1" H x 2.4" W x 0.75" D
Weight: 0.40 lbs.
Minimum OS: iPod color OS 1.1
Maximum OS: iPod color OS 1.2.1

Introduced: June 2005
Terminated: October 2005
The 20 GB model was 0.63" deep and weighed 0.37 lbs.
Là sự kết hợp giữa ipod click wheel và ipod photo.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nhìn nhiều quá hoa hết cả mắt rồi bác ạ
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top