MessageInterception ---> Help me please.

anhchien

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
31 Tháng một 2007 lúc 12:07
#1
Mình viết một chương trình nhận SMS Message, như sau

using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook;
using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook.MessageInterception;
......

private MessageInterceptor mi;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (MessageInterceptor.IsApplicationLauncherEnabled("testSMS"))
{
mi = new MessageInterceptor("testSMS");
}
else
{
mi = new MessageInterceptor(InterceptionAction.NotifyAndDelete);
mi.MessageCondition = new MessageCondition(MessageProperty.Body, MessagePropertyComparisonType.StartsWith, "test:", false);

mi.EnableApplicationLauncher("testSMS", @"testSMS.exe");
}

mi.MessageReceived += new MessageInterceptorEventHandler(mi_MessageReceived);
}
public void mi_MessageReceived(object sender, MessageInterceptorEventArgs e)
{
MessageBox.Show(((SmsMessage)e.Message).Body, "Message");
}


Khi chạy tren emulator không có lỗi gì cả, nhưng khi deploy tren thiết bị thật thì bị lỗi như sau:

"
An unexpected eror has occurred in tetSMS.exe. Select quit and then restart thí program, or select details for more information.
File or assembly name ' Microsoft.WindowsMobile.Utilities, Versuib = 1.0.0.0, Culture = neutral,PublickeyToken = 31BF3856AD364E35 ' or one of its dependencies, was not found.
"
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có ĐG thắng 1 USB 3G với giá 135k đây tại: https://www.handheld.com.vn/index.php?threads/510920/
Sau khi liên lạc đã chuyển tiền cho bác chủ Minh @vigoss vào 07/01/2019 và bạn Minh hứa sẽ chuyển h ...
Lazada Vietnam Master card on Monday