Microsoft prepares Windows 7 for external SP1 testing........

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Similar to previous external beta service pack rollouts, Microsoft has enabled – via updates you already installed – a beta ‘candidacy check’ within its Windows Update software. Just like Windows Vista, a registry key and value pair need to be added prior to being authorized to download the new software.


Although I’ve documented the required key and value names, the value’s data (likely a GUID as before) remains unknown. The takeaway here is that external Windows 7 SP1 testing should commence soon, if it hasn’t already. Tips regarding the significance of the name SPORTM would be greatly appreciated.
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Win7SP1
Value: SPORTM (REG_SZ)

Thông tin cho biết Microsoft sẽ cho phép cài đặt Windows 7 SP1 qua 1 bản update, và khi kiểm tra 1 bản update beta trong gói Windows Update thì được kết quả như sau:


Cũng giống như Vista, một số key & value sẽ thay đổi khi update các Service Pack.

Ý nghĩa của cái Value SPORTM là gì nhỉ :-w\m/:-bd

Nguồn: http://www.withinwindows.com
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top