Nhờ các bác đọc thử giúp 2 file này xem sao?

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 file này đọc bằng Microsoft Reader file thứ nhất là: Điều tra đời sống dân cư đô thị Bắc Việt nam giai đoạn 1954-1975. của Vũ Ngọc Tiến.
File thứ hai chưa đọc thử
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top