Pha^n bie^t XDA, i-mate, Magician...

esma

NHẬP HỘI
( ba'c mod chuye^n? sang ti^e'ng Vie^.t ho^. em vo'i )
Em muo^'n hoi? cach' pha^n bie^.t XDA, i-mate, Magician..., nghe ca'c ba'c no'i nhie`u thi` biet' nhu*ng chua hieu? ro~ lam'.
Bac' nao` cao thu? chia se? chu't kie'n thu*'c nha !
Chu~ Ky'
Ga` Con Lon Ton
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top