Pha^n bie^t XDA, i-mate, Magician...

esma

NHẬP HỘI
( ba'c mod chuye^n? sang ti^e'ng Vie^.t ho^. em vo'i )
Em muo^'n hoi? cach' pha^n bie^.t XDA, i-mate, Magician..., nghe ca'c ba'c no'i nhie`u thi` biet' nhu*ng chua hieu? ro~ lam'.
Bac' nao` cao thu? chia se? chu't kie'n thu*'c nha !
Chu~ Ky'
Ga` Con Lon Ton
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top