Software :: FileUntils for PPC 1.0 - tiện ích xử lí file nhiều chức năng

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chương trình có tên là FileUntils PPC của hãng Jobro Software vừa được giới thiệu với version 1.0Chức năng chính:

- Merge: Combine a number of files to one
- Split: Split a file into a number of segments
- Rename: Rename a number of files at once
- Replace: Replace text in a number of files at once
- ByteSwap: Change the byte order in a number of files at once
- LFConvert: Change between Windows, Unix and Mac line feeds in a number of files at once
- Compare: Compare files binary or as text files

Download: http://www.jobrosoftware.se/products/fileutilsppc.html

Chúc vui !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top